• Mirë se vini në Moodle!

    Kjo faqe ju lejon ju të aksesoni materialet e kursit, te bëni teste online, të zhvilloni diskutime online mbi punën e kursit me shoket e klasës dhe të dorëzoni detyrat në mënyrë elektronike. Disa kurse e perdorin gjatë gjithë zhvillimit, ndërsa disa të tjerë e përdorin vetëm për disa aspekte të kursit.